c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
c

Algemene Voorwaarden

Algemene – en Betalingsvoorwaarden

ENCORE Training Studio Personal Training & LifeStyle; ingeschreven bij K.v.K. te Utrecht onder nummer: 78535743

Artikel 1 Uitleg 

1.1. ENCORE Training Studio werkt met de Personal trainer app. Dit betekent dat wij online werken met abonnementen en de inschrijvingen van de groepslessen.
1.2. De abonnementen voor groepslessen zijn af te sluiten voor een periode van 3 maanden of 1 jaar en voor 1, 2 per week of onbeperkte deelname.

1.3. Een abonnement voor personal training is af te sluiten voor minimaal 15 uur, 

of zoveel meer uren als tijdens de intake met de personal trainer is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u zich heeft ingeschreven bij ENCORE Training Studio voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en).
2.3. Ieder gebruik van de diensten van ENCORE Training Studio geschiedt geheel voor eigen risico. U dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor u medisch verantwoord is. Daarnaast dient u verzekerd te zijn tegen ongevallen. 

Artikel 3. Betaling 

3.1. Bij het afsluiten van een abonnement voor groepslessen en/of personal training zal de inning van het abonnement plaatsvinden via maandelijkse automatische incasso, nadat de eerste maand via iDEAL is betaald.
3.2. Door gebruik te maken van automatische incasso stemt u ermee in dat wij maandelijks het abonnementsgeld van uw bankrekening afschrijven, ingaande vanaf 1 maand nadat de iDEAL betaling heeft plaatsgevonden, genoemd in artikel 3.1.                                                                                                                                            3.3. Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden, is ENCORE Training Studio gerechtigd u de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
3.4. Indien ENCORE Training Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. 

3.5. Op de diensten van ENCORE Training Studio zijn het 9% btw tarief en het 21 btw tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.
3.6. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is ENCORE Training Studio gerechtigd de prijzen te verhogen. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. 

3.7. De mogelijkheid tot ontbinding genoemd in artikel 3.6. is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS- prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw. 

Artikel 4. Reservering groepslessen

4.1. U kunt aan een les deelnemen door de app van ENCORE training studio te installeren op een smartphone of tablet en daar alle gegevens volledig in te vullen en de eerste maand te betalen via iDEAL. Via de agendafunctie op de ENCORE training studio app zijn de groepslessen na de eerste betaling te reserveren.

4.2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt u op de reservelijst geplaatst. U krijgt bericht van ENCORE Training Studio zodra u van de reservelijst op de deelnemerslijst wordt geplaatst.

4.3. Lesreserveringen kunnen maximaal 3 uur van tevoren zonder consequenties worden geannuleerd. Annuleert u binnen 3 uur voor aanvang van een groepsles uw deelname, zijn de consequenties bij verschillende abonnementsvormen als volgt: 

– Bij een 1x per week (3 of 12 maanden) abonnement zal 1 les in rekening worden gebracht. 

– Bij een 2x per week (3 of 12 maanden) abonnement zal 1 les in rekening worden gebracht. 

– Bij een onbeperkt abonnement (3 of 12 maanden) kan u bij veelvuldig misbruik de mogelijkheid tot reserveren worden ontnomen. 

4.4. De overgang van wachtlijst naar deelnamelijst wordt gezien als lesreservering. De consequenties genoemd onder artikel 4.3. zijn ook hierop van toepassing.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst 

5.1. De overeenkomst met ENCORE Training Studio wordt:

– Voor groepslessen aangegaan voor minimaal 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van welk abonnement gekozen wordt.

– Voor personal training voor minimaal 15 uren of zoveel meer uren als tijdens de intake met de personal trainer is overeengekomen en vastgelegd op het intake inschrijfformulier. 

5.2. Opzeggen van het abonnement dient 1 maand van tevoren plaats te vinden. Indien u het abonnement wilt beëindigen, kunt u een e-mailbericht sturen aan info@encoretraining.nl, onder vermelding van beëindigingsdatum abonnement. 

5.3. Start en beëindiging van het abonnement is op de betalingsdatum. 

Artikel 6. Ontbinding 

6.1. ENCORE Training Studio is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als u niet, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door u is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Nieuwegein. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. 

6.2. Bij een opzegging is ENCORE Training Studio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
6.3. Naast de opzegmogelijkheid genoemd in artikel 6.1. bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de groepslessen als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

7.1. Voor elke door ENCORE Training Studio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. ENCORE Training Studio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
7.2. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. ENCORE Training Studio is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 

7.3. Ook is ENCORE Training Studio niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ENCORE Training Studio georganiseerde activiteiten.
7.4. ENCORE Training Studio is niet aansprakelijk als u op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan uw lichamelijke of geestelijke gesteldheid. U verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door u worden gedragen. U verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen ENCORE Training Studio wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die ENCORE Training Studio aanbiedt. 

7.5. Het voedingsadvies van ENCORE Training Studio is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. ENCORE Training Studio begeleidt u naar beste weten en kunnen om te komen tot uw gewichtsafname dan wel -toename. ENCORE Training Studio baseert zich bij de begeleiding en advisering mede op informatie die u zelf verstrekt over uw gezondheid en is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door u van door ENCORE Training Studio verstrekte adviezen, ten gevolge van onjuiste of verzwegen medische informatie van de opdrachtgever. 

7.6. U bent jegens ENCORE Training Studio aansprakelijk wanneer ENCORE Training Studio op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. U dient ENCORE Training Studio te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt. 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

8.1 ENCORE Training Studio dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. ENCORE Training Studio is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van ENCORE Training Studio gebruikt. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. ENCORE Training Studio omschrijft in haar privacyverklaring de wijze waarmee zij omgaat met jouw persoonlijke gegevens. De meest recente versie van deze privacyverklaring is in te zien op onze website www.encoretrainingstudio.nl. Door accordering van deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens conform onze privacyverklaring

8.2. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent ENCORE Training Studio te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst. 

Artikel 9. Producten 

Via de app van ENCORE training studio kunt u producten bestellen. Na bestelling en betaling zal ENCORE Training Studio ervoor zorgen dat het bestelde product voor u gereed staat bij ENCORE Training Studio.
Indien het door u bestelde product niet voorradig is, zal ENCORE Training Studio deze zo spoedig mogelijk voor u bestellen. U wordt op de hoogte gesteld wanneer het product bij ENCORE Training Studio gereed staat. 

Artikel 10. Disclaimer 

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze voorwaarden. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door ENCORE Training Studio. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ENCORE Training Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de app en de daarop ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van de app, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.